Pisemne t?umaczenia techniczne

T?umaczenia techniczne z j?zyka angielskiego na j?zyk polski w takich dziedzinach, jak automatyka przemys?owa, nap?dy elektryczne, elektronika, elektrotechnika, elektryka itp., to g?ówne obszary naszego dzia?ania. 

W swojej dzia?alno?ci opieramy si? na specjalistach z tych dziedzin, dzi?ki czemu mo?emy zagwarantowa? merytoryczny sens t?umaczonego dokumentu.

Zapewniamy kompletn? realizacj? procesu t?umaczenia, w??cznie ze sk?adem tekstu i grafiki w dziale DTP.
W t?umaczeniach technicznych u?ywamy równie? programu do wspomagania t?umacze? (CAT), dzi?ki czemu mo?emy zagwarantowa? jednolite s?ownictwo i styl.

Specjalizujemy si? w nast?puj?cych dziedzinach:

  • Automatyka przemys?owa, nap?dy elektryczne, wizualizacja
  • Elektronika, elektrotechnika, elektryka
  • Urz?dzenia, maszyny, linie technologiczne

T?umaczymy dokumenty zwi?zane z ww. dziedzinami

  • Podr?czniki, instrukcje obs?ugi
  • Katalogi techniczne i reklamowe
  • Ulotki, prezentacje
  • Dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn, urz?dze?
    i systemów sterowania (DTR)
  • i inne.

Wykonujemy kompletn? dokumentacj?

Oferujemy tak?e us?ugi z zakresu DTP i na ?yczenie klienta wykonujemy sk?ad t?umaczonych publikacji, tworz?c gotow? do u?ytku dokumentacj?.

Przet?umaczone i z?o?one dokumenty po pe?nej obróbce graficznej, dostarczymy Pa?stwu w formacie ?ród?owym i PDF.

Koszt wykonania takiej dokumentacji sk?ada si? z kosztu t?umaczenia (zob. Cennik) oraz kosztu sk?adu, który wyceniany jest indywidualnie (zob. Formularz wyceny t?umaczenia).
Teksty i dokumenty przyjmujemy w nast?puj?cych formatach:

Adobe FrameMaker Corel Ventura MS PowerPoint
Adobe InDesign Format PDF MS Word
Adobe PageMaker MS Excel QuarkXPress

Przyjmowanie i odbiór zlecenia

Materia?y do t?umaczenia przyjmujemy w formie elektronicznej mailem, przez serwer FTP lub na p?ycie CD.

Gotowe t?umaczenie lub dokumentacj? wysy?amy równie? w formie elektronicznej lub za po?rednictwem poczty.

Szczegó?y zwi?zane z t?umaczeniami, przyjmowaniem zlece?, p?atno?ciami i innymi zasadami wspó?pracy, opisane s? w "Zasadach wykonywania t?umacze? pisemnych".

Klauzula poufno?ci

Wszelkie dane firm zlecaj?cych nam t?umaczenia, dane osobowe Klientów i ich kontrahentów oraz teksty do t?umaczenia i teksty przet?umaczone, traktowane s? przez nas i naszych t?umaczy jako ca?kowicie poufne.

 

 

Zaloguj